Terms of service – salgsbetingelser

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt
særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er
avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom
næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Fotografisør, kontakt@fotografisor.no, Mobil 46750530, organisasjonsnummer
976693183, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som
kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen
inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra
selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere
kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen.
Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til
kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i
tråd med punkt 6.

8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold tilangrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner åløpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag ellerhøytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper harbevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig(angrerettskjema, e-post eller brev).Angrefristen begynner å løpe:
• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer,løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse ermottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikkefør avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema.Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for åbenytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottokopplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved åreturnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skaldekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper ogfunksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva somer forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, ogsenest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøperhar lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.
9. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget
eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget
eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.
Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette
innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i
mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i
stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven,og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av
avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr
ved uavhentede varer.

11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen
samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og
lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre
forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

12. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle
tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for
mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er
særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

error: Beklager, siden er beskyttet!